Stanovy

STANOVY

Spolku

„Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s."

 

Článek I

Základní ustanovení

 1. Spolek „Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s." (dále jen Spolek) je nezávislý dobrovolný, nepolitický spolek občanů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v platném znění a je jako nezisková organizace právnickou osobou.
 2. Spolek je pokračovatelem Občanského sdružení „Za záchranu rodného domu malíře Jana Zrzavého v Okrouhlici“ založeného dne 3.9.2008 u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1 - 1/72 710/08 - Q.

Od 1.1.2014 je veden pod spisovou značkou L9576 u Krajského soudu v Hradci Králové.

 

Článek II

Název a sídlo Spolku

 

 1. Název Spolku:  „Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, z.s.".
 2. Sídlo Spolku: Okrouhlice 62, PSČ 582 31.

 

Článek III

Cíl činnosti

 

 1. Rozvíjet novodobou  kulturní tradici obce Okrouhlice  – vytvořit v rodném domě Jana Zrzavého středisko kulturních a společenských aktivit obce.
 2. Pořádat kulturní a vzdělávací akce.
 3. Organizace seminářů a  workshopů zejména pro mladé lidi za účelem prohloubení vztahu těchto lidí ke kulturním a lidským hodnotám.
 4. Podílet se svými iniciativami na rozvoji regionu.
 5. Vytvoření a péče o partnerství obce Okrouhlice s obcí Camaret nebo jinou obcí v Bretani ve Francii, kde Jan Zrzavý žil a tvořil svá významná díla.
 6. Ochrana přírody, krajiny a veřejného zdraví.
 7. Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.
 8. Ochrana a obnova památek, zejména  rodného domu malíře Jana Zrzavého a jeho nejbližšího okolí, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.
 9. Ochrana a obnova zeleně v obci.
 10. Získávat finančních zdrojů na aktivity Spolku pomocí příspěvků,  darů a dotací.
 11. Prohlubovat mezilidské vztahy v rámci obce. Podporovat kulturní cítění a vztah k  místu svého domova.
 12. Poskytovat  uvedené obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany přírody, životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot.

 

Článek IV

Orgány Spolku, způsob jednání za Spolek  

  1. Orgány Spolku jsou:
 1. Členská schůze
 2. Představenstvo
 3. Předseda
  1.  Jménem Spolku jedná ve všech věcech Předseda, který je statutárním orgánem Spolku.

                              

Článek V

Vymezení působnosti orgánů Spolku: Členská schůze

 

 1. Členská schůze Spolku (dále jen Členská schůze) je nejvyšším orgánem Spolku. Člen Spolku se Členské schůze účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
 2. Členská schůze je tvořena všemi členy Spolku.
 3. Zasedání Členské schůze se koná jako řádné nebo mimořádné.
 4. Řádné zasedání Členské schůze musí být konáno alespoň jednou ročně a musí být Předsedou, popřípadě členem Představenstva, svoláno nejpozději tři měsíce po účetní uzávěrce předchozího kalendářního roku.
 5. Řádné zasedání Členské schůze svolává Představenstvo nejméně šest týdnů přede dnem jejího konání. Návrhy, které mají být projednány na Členské schůzi a návrhy na jmenování osob do orgánů Spolku musí být doručeny Představenstvu nejméně čtyři týdny přede dnem jejího konání. Konečný program jednání Členské schůze včetně všech návrhů, které byly doručeny Představenstvu, musí být členům Spolku oznámeny nejpozději dva týdny před konáním Členské schůze, a to způsobem uvedeným v odstavci 7 tohoto článku.
 6. Mimořádné zasedání Členské schůze svolává Představenstvo vždy na základě písemné žádosti nejméně jedné pětiny všech členů Spolku nebo na základě písemné žádosti dvou třetin členů Představenstva. Nesvolá-li Představenstvo Členskou schůzi do dvou týdnů poté, co o to bylo oprávněnými osobami požádáno, svolá Členskou schůzi zástupce členů, kteří svolání požadovali.
 7. Pozvánka na řádné nebo mimořádné zasedání Členské schůze musí být písemná a musí obsahovat alespoň místo, datum a hodinu konání Členské schůze a program zasedání Členské schůze. Pozvánka je zasílána prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu člena Spolku uvedenou v přihlášce člena Spolku nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v přihlášce člena
 8. Členskou schůzi řídí Předseda. Zápis z Členské schůze podepisuje Předseda a další člen představenstva přítomný na Členské schůzi.
 9. Do výlučné působnosti Členské schůze patří:
 1. Schvalování stanov Spolku, jejich změn či doplňků ;
 2. schvalovat jednotlivé akce a projekty Spolku
 3. Volit a odvolávat členy Představenstva
 4. stanovení odměn členů Představenstva Spolku;
 5. schvalování finančního plánu a rozpočtu Spolku
 6. kontrola čerpání finančních prostředků Spolku
 7. rozhodování o rozpuštění Spolku nebo o sloučení s jiným spolkem;
 8. rozhodování o výši ročního členského příspěvku člena Spolku;
 9. schválení výroční zprávy a účetní závěrky Spolku;
 10. další otázky, jejichž rozhodování si Členská schůze pro sebe vyhradí.
  1. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň dvě třetiny všech členů Spolku. Není-li Členská schůze usnášeníschopná, svolá Představenstvo náhradní zasedání Členské schůze na nejdříve pátý den následující po dni, na který byla svolána řádná nebo mimořádná Členská schůze. Náhradní zasedání Členské schůze je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
  2. Každý člen Spolku má při hlasování jeden hlas.
  3. Na Členské schůzi se hlasuje aklamací. Jestliže jeden člen požádá o tajné hlasování, bude probíhat tajná volba.
  4. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných hlasů.
  5. O konání Členské schůze se pořídí zápis, který obsahuje průběh Členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o Členských schůzích se uschovávají po celou dobu trvání Spolku.

Článek VI

 Představenstvo

 

 1. Představenstvo Spolku má pět členů (dále jen „Představenstvo“). Jménem Představenstva jedná samostatně Předseda.
 2. Do působnosti Představenstva náleží otázky, které nenáleží do výlučné působnosti Členské schůze nebo Předsedy, nebo jejichž rozhodování si Členská schůze pro sebe nevyhradila, Představenstvo tak zejména:
 3. vydává v souladu s pokyny Členské schůze základní rozhodnutí týkající se činnosti Spolku;
 4. na základě doporučení Předsedy rozhoduje o vytvoření nebo zrušení projektu Spolku.
 5. na základě doporučení Předsedy rozhoduje o stanovení cílů dílčích cílů Spolku, které jsou vytvořeny v souladu se článkem III.
 6. vyhotovuje a Členské schůzi předkládá své vyjádření k výroční zprávě a účetní závěrce Spolku;
 7. rozhoduje o přijetí nových členů Spolku;
 8. rozhoduje o vyloučení členů Spolku;
 9. svolává Členskou schůzi Spolku
 10. podává Členské schůzi zprávy o všech záležitostech Spolku
 11. vede seznam členů Spolku.
 12. zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o konání Členské schůze.
 13. První Představenstvo Spolku bude zvoleno na první Členské schůzi Spolku, kterou svolá přípravný výbor Spolku. Do doby zvolení prvního Představenstva vykonává jeho působnost přípravný výbor.
 14. Představenstvo zasedá dle potřeb Spolku a je svoláváno Předsedou nebo členem, který osvědčí k jeho svolání zájem. Představenstvo si ze svého středu volí Předsedu. Představenstvo si na své první schůzi schválí jednací a organizační řád. Představenstvo je oprávněno zřídit komise a část svých pravomocí na tyto komise delegovat.
 15. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů. Představenstvo může činit svá rozhodnutí i mimo zasedání Představenstva. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě, že Představenstvo rozhoduje mimo své zasedání (tj. hlasuje písemně nebo hlasuje pomocí prostředků sdělovací techniky – např. emailem) vyžaduje se k přijetí rozhodnutí nadpoloviční většina všech členů Představenstva. V případě rovnosti rozhoduje hlas Předsedy.
 16. Členové Představenstva jsou voleni na čtyři roky a mohou být zvoleni na maximálně tři po sobě jdoucí čtyřletá období.

 

Článek VII

Předseda

 

 1. Předsedu volí Představenstvo Spolku.
 2. Předseda řídí a koordinuje činnost Sdružení tak, aby byly zajištěny cíle a poslání
 3. Předseda je volen na čtyřleté období a je statutárním orgánem Spolku.
 4. Předseda je ze své činnosti odpovědný Představenstvu.

 

Článek VIII

Finanční hospodaření Spolku

 

 1. Zásady finančního hospodaření se řídí platnými českými právními předpisy.
 2. Předpokládaným zdrojem příjmů Spolku jsou příspěvky členů Spolku, dary, granty a dotace.
 3. Výdaje Spolku jsou tvořeny výdaji na činnost vedoucí k dosažení cílů Spolku popsaných ve článku III., tímto se rozumí zejména úhrada nákladů spojených s pořádáním kulturního programu, školení a projektů ke zkvalitnění životních podmínek v obci Okrouhlice a jejím okolí.
 4. Roční účetní závěrka i mimořádné účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
 5. Spolek hospodaří s vlastními finančními prostředky na základě finančního plánu a rozpočtu schváleného Členskou schůzí Spolku. Členská schůze je oprávněna povolit mimořádné užití finančních prostředků odchylně od stanoveného plánu a rozpočtu do výše, kterou stanoví.
 6. Spolek převezme běžný účet používaný dosud Občanským sdružením „Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici“. Spolek nadále povede tento běžný účet, na který budou poskytovány příslušné příspěvky a ostatní dary, granty a dotace. Z tohoto účtu pak budou postupně čerpány finanční prostředky dle předem stanoveného plánu.

 

 

 

 

Článek IX

 Členství a podmínky členství ve Spolku

 

 1. Vznik členství
 2. členem Spolku se může stát fyzická a právnická osoba, která má v úmyslu aktivně vyvíjet činnost v souladu s cíly a stanovami Spolku
 3. členství vzniká na základě rozhodnutí Představenstva o přijetí nového člena Spolku na základě jeho písemné přihlášky.
 4. nezbytnou podmínkou vzniku členství je zaplacení vstupního příspěvku, který je zároveň členským příspěvkem pro kalendářní rok.
 5. Zánik členství
  1. Vystoupením člena K zániku členství dochází tak, že člen písemně oznámí Spolku svoje rozhodnutí o vystoupení ze Spolku. Písemné oznámení o vystoupení doručuje člen Spolku Předsedovi.
  2. Vyloučením člena Vyloučit člena Spolku může Představenstvo na základě rozhodnutí, a to pouze z důvodů pro porušení stanov, pro neplnění podstatných členských povinností po předchozím písemném upozornění na tuto možnost a marném uplynutí přiměřené lhůty stanovené Představenstvem k odstranění nedostatků člena.
  3. Nezaplacením členského příspěvku.
  4. Zánikem Spolku.
  5. U fyzických osob úmrtím.
  6. U právnických osob zánikem právního subjektu.

Článek X

Práva a povinnosti členů

 1. Podílet se na rozhodování o činnosti Spolku prostřednictvím své účasti na Členské schůzi.
 2. Aktivně se zúčastnit činnosti Spolku: volit a být volen do orgánů Spolku (do orgánů Spolku lze zvolit pouze osobu starší osmnácti let).
 3. Být informován o hospodaření Spolku.
 4. Předkládat své návrhy a připomínky Spolku.
 5. Propagovat a prosazovat zájmy Spolku mezi občany ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům a dalším třetím osobám.
 6. Uhradit členský příspěvek za běžný rok nejpozději do 31.3. kalendářního roku a vstupní příspěvek do 1 měsíce od přijetí do Spolku.
 7. Členové Spolku jsou povinni dodržovat stanovy Spolku.
 8. Členové Spolku mají právo vyžadovat si zápisy z členských schůzí včetně příloh k nahlédnutí.

Článek XI

 Zásady finančního hospodaření

.

 1. Zásady finančního hospodaření se řídí platnými českými právními předpisy. Příjmy Spolku jsou získávány zejména z příspěvků členů Spolku a dále darů, grantů a dotací
 2. Výdaje Spolku jsou tvořeny především výdaji na činnost vedoucí k dosažení cílů Spolku, tímto se rozumí zejména činností uvedených v Článku III.
 3. Roční účetní závěrka i mimořádné účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních předpisů.
 4. Spolek vede běžný účet Spolku, na který budou poskytovány příslušné příspěvky, ostatní dary, granty a dotace. Z tohoto účtu pak budou postupně čerpány finanční prostředky dle předem stanoveného plánu.

 

Článek XII

 Zánik Spolku

 1. Spolek zaniká rozhodnutím Členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným spolkem.
 2. Členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy a jmenuje likvidátora.
 3. Pravomocným rozhodnutím Rejstříkového soudu České republiky o jeho rozpuštění.

Článek XIII

Změny stanov

 

 1. Stanovy Spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením Členské schůze.
 2. Po změně nebo doplnění stanov Předseda Spolku do patnácti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku Členskou schůzi požádá o registraci změny na Rejstříkovém soudu.

Článek XIV

 Závěrečná ustanovení

Výklad stanov ve sporných případech rozhoduje Členská schůze hlasováním pro každý jednotlivý případ. Rovněž tak rozhoduje hlasováním o vnitřních záležitostech Spolku, které nelze řešit podle žádného ustanovení těchto stanov. Přitom vychází ze zásad, které vyplývají z jednotlivých článků těchto stanov. Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Stanovy nabývají platnosti dnem schválení na Rejstříkovém soudu.